Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
генеральний директор       Болховецький Б.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20023766
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01032, Київ, Саксаганського, 91, кв.5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)2236501 (044)2236501
6. Електронна поштова адреса
guk@radiocorp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки У звязку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповнено такi роздiли звiту: - лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не одержувались; - емiтент не брав участь у створеннi юридичних осiб; - посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня; - рейтингова оцiнка не проводилась; - дивiденди не нараховувались i не виплачувались; - цiльовi облiгацiї, iншi та похiднi цiннi папери не випускались - борговi цiннi папери не випускались; - товариство не викупало власнi акцiї протягом звiтного перiоду та не отримувало сертифiкатiв цiнних паперiв. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - товариство не складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
приватне акцiонерне товариство
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №051831
3. Дата проведення державної реєстрації
28.07.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
177850.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
60.10 дiяльнiсть у сферi радiомовлення
59.11 Виробництво кiно- та вiдеофiльфiв, телевiзвйних програм
59.20 Видання звукозаписiв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Правлiння товариства. Наглядова рада. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2) МФО банку
300658
3) поточний рахунок
26002014100208
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"
5) МФО банку
300658
6) поточний рахунок
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Болховецький Богдан Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ДIДЖIО", шеф-редактор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.12.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов"язки посадової особи емiтента визначенi статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа займає посаду директора ТОВ "Радiокорп Юкрейн", вул.Саксаганського,91,м.Київ, 01032
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павловська Тетяна Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер ДП УЮК «Естопель», головний бухгалтер КП «Київсистемоменеджмент», головний бухгалтер КП "Київське iнвестицiйне агентство".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб емiтента не було за звiтний перiод. Посадова особа (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер ДП УЮК «Естопель», головний бухгалтер КП «Київсистемоменеджмент», головний бухгалтер КП "Київське iнвестицiйне агентство".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
генеральний директор Болховецький Богдан Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Павловська Тетяна Олексiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
прватне акцiонерне товариство "МiраКом Україна" 23382671 01032 Україна м. Київ Голосiївський Київ Саксаганського, 91, кв 1 990 99 990 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 990 99 990 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 99
Опис Перелiк питань, що розглядались загальними зборами: 1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї; 2. Про обрання голови загальних зборiв; 3.Про обрання секретаря загальних зборiв; 4.Про розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту; 5. Про розгляд звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту; 6.Про розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту; 7.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк; 8.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк; 9.Про внесення змiн до статуту Товариства; 10.Про купiвлю Товариством об’єкту нерухомостi.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi.
Особа, що iнiцiювала проведення чергових загальних зборiв: генеральний директор. Результати розгляду питань порядку денного: рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв. Проти не голосували. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися немає, збори вiдбулись. Кворум зборiв склав 99%.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010 84/10/1/10 Територiальне вiддiлення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA4000076657 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 177.85 1000 177850.00 100
Опис Iнших акцiй товариство не випускало. торгiвля цiнними паперами не здiйсюється. Факти лiстингу/делiстингу не вiдбувалися.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 80 129 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 68 114 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 12 15
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 80 129
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство користується власними основними засобами. Первiсна вартiсть основних засобiв: 216 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 40,28%. Ступiнь використання основних засобiв: Товариство повною мiрою використовує власнi основнi засоби. Сума нарахованого зносу: 87 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: не вiдбувалися. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 16935 10687
Статутний капітал (тис. грн.) 178 178
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 178 178
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiод вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить – 17113 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить – 17113 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить – 10865 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 10865 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства (або, згiдно iз Законом «Про акцiонернi товариства», товариство зобов’язане протягом 10 мiсяцiв з дати настання такої невiдповiдностi усунути її).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: Станом на 31.12.2015р. загальний розмiр зобов’язань товариства становить 19 305 тис.грн. Структура поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2015р. розподiлена наступним чином: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 645 тис.грн.; Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 10 тис.грн.; Поточнi забезпечення – 370 тис.грн.; Iншi поточнi зобов’язання – 1125 тис.грн.; Iншi довгостроковi зобов’язання – 17155 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне товариство Аудиторська Фiрма "Де Вiзу"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22917414
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, м.Київ, вул.Малопiдвальна, буд.10, оф.11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1373 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 2 1
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) наглядова рада не обиралась

Наглядова рада не обиралась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не обиралась.
Інші (запишіть) Iншi комiтети не створенi.

Оцiнка ефектифностi не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада не обиралась

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не обиралась

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини, крiм вказаних, вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iншi органи перевiрки фiнансово-господарської дiляьностi не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя не обиралась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Залучення стороннiх iнвесторiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не приймався
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не приймався

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 20023766
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 200
Вид економічної діяльності за КВЕД 60.10
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Саксаганського,91,кв.5, м.Київ, 01032, тел. 044 4991012

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 4
Основні засоби: 1010 80 129
- первісна вартість 1011 108 216
- знос 1012 ( 28 ) ( 87 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 128 1827
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 418 341
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 9 147
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 31
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 79 20
Витрати майбутніх періодів 1170 2 2
Інші оборотні активи 1190 31 2
Усього за розділом II 1195 563 543
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 691 2370

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 178 178
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10865 17113
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 10687 16935
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 7046 17155
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 3887 645
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 294 1125
Усього за розділом IІІ 1695 4332 2150
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 691 2370

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1359 1893
Інші операційні доходи 2120 6718 866
Інші доходи 2240 0 5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8077 2764
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3574 ) ( 1569 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7994 ) ( 6533 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 3 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 11568 ) ( 8105 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -3491 -5341
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -3491 -5341


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Болховецький Богдан Миколайович
Головний бухгалтер Павловська Тетяна Олексiївна